Läs Includes svar till STRUT

Regeringen tillsatte 2017 den så kallade Styr- och resursutredningen (Strut) som haft uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredningens uppdrag har bland annat innefattat att se över styrning och resurstilldelning för lärosätenas arbete med breddad rekrytering. I det förslag som utredningen skickat på remiss ingår bland annat ett utökat uppdrag till lärosätena att arbeta med breddad rekrytering på forskarutbildningen. Include har tagit del av utredningens förslag och lämnat in ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Läs Includes remissvar här.

Generösare villkor för omskolning utreds

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras, bl.a. genom mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. Förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga veckor för äldre att studera med studiemedel. Läs regeringens pressmeddelande.

Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna i Include!

Läs mer om Örebro universitet på deras hemsida.

Ny medlem – ESH

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) är nu medlemmar i Include. ESH ger utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.VESH har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi önskar ESH varmt välkomna i Include!

Läs mer om ESH på deras hemsida.