FACE konferens 2018 den 4-6 juli

Årets FACE konferens hålls vid University of Worchester med titeln Transformative Higher Education – Access, Inclusion and Lifelong Learning. Konferensens teman är 

  • Transformation – Innovation and challenging approaches to widening participation in Higher Education
  • Access – Reaching wider: best practice in collaborative outreach and Higher Education success
  • Inclusion – Towards an inclusive HE system with opportunities for all
  • Lifelong Learning – Institutional, National and International policy, practice and research in flexible HE learning.

Just nu finns även möjligheten att lämna in Paper till konferensen. Sista dag att lämna abstracts är den 28 februari 2018. Läs mer om konferensen här.

Förslag om brett deltagande stryks

Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson meddelar att regeringen drar tillbaka förslaget om brett deltagande i högre utbildning. Istället ska förslaget till nytt resurstilldelningssystem inväntas. Include är kritiskt till att regeringen drar tillbaka sitt förslag och menar att många lärosäten redan arbetar på det sätt som förslaget förespråkar. Samtidigt bör frågan om resurser utredas, liksom hur stöd till, och uppföljning av, lärosätenas arbete kan förbättras. Läs mer i tidningen Arbetsvärlden där bland annat TCO och Patricia Staaf, ordförande för Include, uttalar sig.

 

Avrapportering från Inlcudekonferensen 2017

Den 17-19 oktober hölls Includekonferens vid Högskolan i Gävle. Totalt samlades cirka 130 lärare, forskare, studenter och högskoleanställda för att att diskutera tillträde, tillgång och tillgänglighet till högre utbildning. Deltog gjorde bland annat Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, samt Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle. En viktig slutsats från konferensen är ett stort behov av följeforskning och utvärdering av satsningar för breddat deltagande och breddad rekrytering. Särskilt med anledning av regeringens ökade fokus på breddat deltagande och högskolesektorns behov av att prioritera de satsningar som ger reell effekt.

Läs mer om konferensen på Högskolan i Gävles hemsida.

UKÄ rapport om social bakgrund

Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad utbildning vid de tio största yrkesexamensprogrammen. Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen. På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder men social bakgrund saknar samband med avhopp. Svensk respektive utländsk bakgrund har betydelse på vissa utbildningar.

Läs mer i rapporten

Remiss om breddat deltagande till lärosätena

Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Enligt regeringen så innebär förändringen bland annat lärosätena ska främja ett brett deltagande bland de som har antagits till utbildning, t.ex. genom att ge de antagna studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen. Förslaget innebär också att lärosäten ska beakta utbildningarnas geografiska tillgänglighet och verka för ett ökat antal studenter från orter med låg övergång till högre studier. Kravet att verka för breddad rekrytering kvarstår samtidigt som arbetet breddas till att omfatta fler underrepresenterade grupper. Från den 1 juli 2018 vill regeringen att lärosätena beaktar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande. Promemorian är ute på remiss till lärosätena och svar lämnas senast den 24 oktober 2017. Include hoppas att samtliga lärosäten svarar på remissen och ger sin syn på hur arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande kan utvecklas framöver.
Includes remissvar till regeringen hittar du här.

 

Konferens – Breddat deltagande och Supplemental Instruction 25 oktober

Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet bjuder in till en  kostnadsfri endagskonferens om breddad rekrytering, breddat deltagande och ökad genomströmning den 25 oktober 2017. Konferensen hålls på Digitalt laborativt centrum på Högskolan i Halmstad och det övergripande temat är hur  Supplemental Instruction kan bidra till ökade övergångar mellan skolformerna.

Läs mer om konferens och anmälan här.

Sista anmälningsdag är den 18 oktober.

Anmälan öppen till Includekonferens 2017

Nu är anmälan öppen till Includes nationella konferens vid Högskolan i Gävle den 18-19 oktober 2017. Dagarna kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Syftet med konferensen är att belysa viktiga och aktuella frågor om breddad rekrytering och likabehandling inom högskola och universitet. Konferensen blandar seminarier och workshops med forskare, lärare och praktiker.

Sista dag för anmälan är 15 september 2017 – observera boka-tidigt rabatt om du anmäler dig före 30 juni. Anmäl dig på konferensen hemsida.

Nationell rapport lyfter breddat deltagande

UKÄ:s årsrapport lyfter särskilt breddad rekrytering och breddat deltagande som utmaningar inom högre utbildning. Rapporten konstaterar bland annat att den sociala snedrekryteringen inte har för- ändrats nämnvärt mellan födelsekullarna men att den sociala sammansättningen bland nybörjarna förändrats över tid. Under den senaste tioårsperioden har det blivit vanligare med studenter vars föräldrar har en hög och en medelhög utbildning, och det har blivit ovanligare att föräldrarna är lågutbildade. Förändringen hänger ihop med att utbildningsnivån i befolkningen har höjts över tid och att den sociala bakgrunden (föräldrarnas utbildningsnivå) i stor utsträckning påverkar sannolikheten att börja studera i högskolan.

Rapporten lyfter även förekomsten av  stora regionala skillnader i andelen som påbörjar högskoleutbildning. Störst övergång till högre utbildning för dem som fyllt 24 år (födda 1991) var det för ungdomar från Stockholms, Uppsala och Skåne län. Lägst var övergången bland ungdomar från Gotlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

I sammanfattande slutsatser visas även att:

  • De som invandrat efter skolstart är allt mer underrepresenterade i högskolan. Bland dem som kommit till Sverige före skolstart, eller är födda i Sverige med utländska föräldrar, är övergången betydligt högre, till och med en högre andel än ungdomar med svensk bakgrund.
  • De stora könsskillnaderna består. Bland nybörjarstudenterna på grundnivå och avancerad nivå förra läsåret var 57 procent kvinnor och 43 procent män. På forskarnivå är könsfördelningen däremot relativt jämn.
  • Kvinnorna tar i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för. Kvinnorna är därmed i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.
  • 14 procent av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
  • Typstudenten: kvinna med högutbildade föräldrar i en storstad.

Rapporten finns tillgänglig på UKÄ:s hemsida.

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Regeringen har beslutat om att propositionen för funktionshinderspolitiken ska lämnas till riksdagen för beslut. Bland förslagen finns ett nytt nationellt mål som ska styra funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Avseende utbildning pekar propositionen på flera studier där bristande tillgänglighet ses som en möjlig orsak till den låga utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill därför ge Specialpedagogiska Skolmyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial för att  organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Läs mer om propositionen på regeringens webbplats