Tematräff 21 november om Marknadsskolan + styrelseval

Nu är det snart dags för nästa tematräff i nätverket. Den 21 november (kl. 13-14:30) arrangerar vi en digital träff på temat Marknadsskolan. Vi möter forskaren Petter Sandgren som berättar om sin nya bok ”Hur marknadsskolan splittrar Sverige” och öppnar upp för en diskussion om hur utvecklingen i svensk skola påverkar tillträdet till högre utbildning.
Anmäl dig här

Vid tematräffen kommer vi även att välja ny styrelse för nätverket

Includes styrelse väljs varannat år och nu är det dags att ge en ny styrelse förtroende. Vill du nominera någon till styrelsen? Hör av dig till vår valberedning senast 8/11 på mejl: admin@include.nu

Includepriset 2022 går till…

Include har inrättat ett pris för breddad rekrytering och nu är den första vinnaren utsedd. Includepriset tilldelas Mälardalens universitet för kursen Språka på akademiska, en MOOC som bland annat vänder sig till studenter som har svenska som andraspråk.

Kursen är öppen för alla, och syftar till att utveckla akademiska språkkunskaper för att att nå längre i sina akademiska studier.

I Includes motivering till priset understryks att det är både initiativet och främjandeaspekten som är lovvärda. Prisutdelning kommer att ske vid kommande Includekonferens i Malmö 2023.

Pristagare:

Malin Larsson
Sara Ekstrand
Pia Ekholm Johansson
Camilla Nilsson

Alla på Mälardalens universitet.

 

Den nordiska SI-konferensen 26 oktober 2022- SI gjorde mig till student

Nu är anmälan öppen till SI-konferensen 2022 – SI gjorde mig till student.

Välkommen till Kalmar och Linneúniversitet den 26 oktober. Läs mer och anmäl dig på Lnu.se/si-konferensen2022.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober men passa på att anmäl dig så snart som möjligt eftersom det är ett begränsat antal platser. Under konferensen kommer vi att ha parallella sessioner som också är begränsade. För att du ska få plats i det pass du önskar, anmäl dig så snart som möjligt. När ett pass är fullt kommer du ombedjas att välja något annat där ledig plats finns.
Konferensen är ett samarrangemang av Linnéuniversitetet och Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet.

Nominera en kollega till Include-priset! (förlängd nomineringstid till 23 augusti)

Include-priset, 2022

Nominera en kollega till Include-priset! Syftet med priset är att uppmärksamma en person eller grupp, anställda på ett av Includes medlemslärosäten, som har gjort berömvärda insatser inom arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet kan ha bestått av interna processer eller aktiviteter, samarbetes- och samverkansprojekt med andra lärosäten eller andra utbildningsaktörer eller forskningsinsatser för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet har bidragit till exempelvis främjande insatser, förnyade metoder eller fördjupade kunskaper för lärosätet inom området.

Så här gör du:

  • Skriv, max 1 A4-sida, eller skicka in en kort film med nomineringen. Motivera varför personen/gruppen bidragit till breddad rekrytering och breddat deltagande. Inkludera gärna information om till exempelvis webbsidor med mer information.
  • Nomineringen måste innehålla namn och kontaktuppgifter till den/de nominerade samt nominerande. Du kan inte nominera dig själv. Skicka din nominering till admin@include.nu senast den 23 augusti 2022.

Diplom och prissumma

Vinnare utses av en jury bestående av Includes styrelse där det ingår representanter från SFS. Styrelseledamot deltar inte i beredning eller beslut av nominerade från det egna lärosätet. Priset, som delas ut i samband med Include-konferensen, är ett diplom samt en prissumma om 25 000 kronor för individ respektive 50 000 kronor för grupp.

Prissumman kan bl.a. användas för studieresa/vidareutbildning inom Includes verksamhetsområden. Include bjuder också in pristagare till Include-konferensen och står för deltagaravgift samt boende (för upp till 3 personer om pristagare är en grupp) under denna konferens. Pristagare 2022 meddelas i augusti.

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverket arbetar för att samordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning.

Includepriset 2022 (PDF)

CALL FOR PAPERS ”IN-UNDER-UT”

På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med.

Om konferensen
Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019–2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.
Den 28–30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN-UNDER-UT.
Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.
Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering

CALL FOR PAPERS
Vi välkomnar bidrag som presenterar en vetenskaplig studie eller utvärdering med relevans för BRBD, och som bygger på tidigare forskning och har ett teoretiskt ramverk. Studien kan vara på planeringsstadiet, alternativt presenteras som pågående eller avslutad. Syfte, metod och förväntat/slutgiltigt resultat redovisas och diskuteras i ljuset av tidigare forskning.
Abstractet ska omfatta max 300 ord exklusive 3–5 nyckelreferenser.
Sista datum för abstract är söndag 31 maj.

Bidragsformer
Paperpresentation, 30 min
Presentationen ska inkludera minst 10 minuter för frågor och diskussion.

Blixttal
Kort tal på 10 minuter med utrymme för frågor.

Rundabordssamtal, 45 min
Samtalen ska kretsa kring hur forskning eller forskningsidéer kan omsättas i praktiken. Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i max 15 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion.
Tema för bidrag kan omfatta men inte begränsas till
1. Attityder till studier och framtid
2. Övergång och genomströmning
3. Digitalisering – pandemi
4. Tillgänglighet
5. Inkluderande undervisning och exkludering
6. Övergången från utbildning till arbetsliv
7. Anställningsbarhet?
8. Livslångt lärande
9. Internationalisering

Bedömarna kommer att beakta:
• Relevans för konferensen (skala 0–3)
• Klart uttryckt problemställning och genomförande (0–3)
• Slutsatser eller reflekterande resonemang (0–3)
• Relevanta referenser (0–3)

Till konferenssidan (här kan du skicka in ditt konferensbidrag)

Konferens – 28-30 september 2022 – FRAMSKJUTEN (till 26-28 april 2023)

På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

 

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med.

Välkommen till Includes första forskningssymposium, som äger rum på Malmö universitet 28-30 september 2022.

Om konferensen

Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019-2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.

28-30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN -UNDER -UT.

Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Till konferenssidan

Samverkansinlärning vid SU

Stockholms universitet uppmärksammar sin SI-verksamhet och lyfter fram de fördelar som hittills uppmärksammats i satsningen. Bland andra uttalar sig Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för högskolepedagogik. Läs artiklen här.

Includes yttrande över betygsutredningen

Includes styrelse har yttrat sig över den så kallade betygsutredningen förslag till nytt betygssystem för grund- och gymnasieskola. Utredningens förslag finns tillgängligt i betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Include ser positivt på utredningens förslag och anser att ett nytt betygssystem måste beakta konsekvenserna för de grupper som i dagsläget står längst från högre utbildning. Läs hela yttrandet: Yttrande över betänkande SOU_2020_43.