Rapport från BR-projekt vid KaU

Karlstads universitet har sammanställt en projektrapport om hur man kan utforma stöd i några konkreta situationer för studenter med särskilda behov, särskilt NPF-funktionsnedsättningar, inom ramen för ett kandidatprogrammet Miljö & Säkerhet. Projektet har haft två vägledande idéer. För det första att stöd och anpassningar behöver göras i den ämnesnära, vardagliga studiesituationen. För det andra att tydliggörande pedagogik och anpassningar gagnar hela studentgruppen. Inom projektet har åtgärder genomförts inom:
• Arbete med tydliggörande och information
• Ansvar och kommunikation i lärarlaget
• Flexibel examination
• Stöd vid uppsatsskrivande
• Skrivprogression

Include har bidragit till projektet genom finansiering av utvärdering och rapport. Ta del av resultatet och rapporten i sin helhet: Projektredovisning Nya metoder för framgångsrika studier för studenter med behov av särskilt stöd

Läs Includes svar till STRUT

Regeringen tillsatte 2017 den så kallade Styr- och resursutredningen (Strut) som haft uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredningens uppdrag har bland annat innefattat att se över styrning och resurstilldelning för lärosätenas arbete med breddad rekrytering. I det förslag som utredningen skickat på remiss ingår bland annat ett utökat uppdrag till lärosätena att arbeta med breddad rekrytering på forskarutbildningen. Include har tagit del av utredningens förslag och lämnat in ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Läs Includes remissvar här.

Generösare villkor för omskolning utreds

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras, bl.a. genom mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. Förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga veckor för äldre att studera med studiemedel. Läs regeringens pressmeddelande.