Studenter med utländsk bakgrund ökar

Andelen studenter i högskolan med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Universitetskanslerämbetet visar i  rapporten ”Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17” att Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Läsåret 2015/16 var motsvarande andel 22 procent och tio år tidigare var andelen 18 procent. Men det är stor variation mellan utbildningar. Under den senaste tioårsperioden har det skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet. Läs helar rapporten på UKÄs hemsida.

 

Välkommen till högskolan

I december träffades UHR och företrädare för Include för att diskutera gemensamma frågeställningar om breddad rekrytering och breddat deltagande. Mötet tog bland annat upp lärosätenas behov av stöd i uppföljning och kartläggning av studenter samt frågor om kunskapsspridning och goda exempel i arbetet. En slutsats var att gemensam diskussion mellan Include och UHR är något som fortsatt bör utvecklas. Include-nätverket kan också vara en fortsatt resurs och remissinstans i myndighetens arbete för breddat deltagande. Vid mötet presenterade UHR ”Välkommen till högskolan”, ett nytt undervisningsmaterial för skolan i syfte att informera och väcka intresse för högre utbildning. Verktyget är en video med tillhörande vägledningsmaterial och finns tillgänglig på UHR:s hemsida.

 

FACE konferens 2018 den 4-6 juli

Årets FACE konferens hålls vid University of Worchester med titeln Transformative Higher Education – Access, Inclusion and Lifelong Learning. Konferensens teman är 

  • Transformation – Innovation and challenging approaches to widening participation in Higher Education
  • Access – Reaching wider: best practice in collaborative outreach and Higher Education success
  • Inclusion – Towards an inclusive HE system with opportunities for all
  • Lifelong Learning – Institutional, National and International policy, practice and research in flexible HE learning.

Just nu finns även möjligheten att lämna in Paper till konferensen. Sista dag att lämna abstracts är den 28 februari 2018. Läs mer om konferensen här.

Förslag om brett deltagande stryks

Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson meddelar att regeringen drar tillbaka förslaget om brett deltagande i högre utbildning. Istället ska förslaget till nytt resurstilldelningssystem inväntas. Include är kritiskt till att regeringen drar tillbaka sitt förslag och menar att många lärosäten redan arbetar på det sätt som förslaget förespråkar. Samtidigt bör frågan om resurser utredas, liksom hur stöd till, och uppföljning av, lärosätenas arbete kan förbättras. Läs mer i tidningen Arbetsvärlden där bland annat TCO och Patricia Staaf, ordförande för Include, uttalar sig.

 

Avrapportering från Inlcudekonferensen 2017

Den 17-19 oktober hölls Includekonferens vid Högskolan i Gävle. Totalt samlades cirka 130 lärare, forskare, studenter och högskoleanställda för att att diskutera tillträde, tillgång och tillgänglighet till högre utbildning. Deltog gjorde bland annat Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, samt Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle. En viktig slutsats från konferensen är ett stort behov av följeforskning och utvärdering av satsningar för breddat deltagande och breddad rekrytering. Särskilt med anledning av regeringens ökade fokus på breddat deltagande och högskolesektorns behov av att prioritera de satsningar som ger reell effekt.

Läs mer om konferensen på Högskolan i Gävles hemsida.

UKÄ rapport om social bakgrund

Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad utbildning vid de tio största yrkesexamensprogrammen. Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen. På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder men social bakgrund saknar samband med avhopp. Svensk respektive utländsk bakgrund har betydelse på vissa utbildningar.

Läs mer i rapporten

Remiss om breddat deltagande till lärosätena

Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Enligt regeringen så innebär förändringen bland annat lärosätena ska främja ett brett deltagande bland de som har antagits till utbildning, t.ex. genom att ge de antagna studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen. Förslaget innebär också att lärosäten ska beakta utbildningarnas geografiska tillgänglighet och verka för ett ökat antal studenter från orter med låg övergång till högre studier. Kravet att verka för breddad rekrytering kvarstår samtidigt som arbetet breddas till att omfatta fler underrepresenterade grupper. Från den 1 juli 2018 vill regeringen att lärosätena beaktar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande. Promemorian är ute på remiss till lärosätena och svar lämnas senast den 24 oktober 2017. Include hoppas att samtliga lärosäten svarar på remissen och ger sin syn på hur arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande kan utvecklas framöver.
Includes remissvar till regeringen hittar du här.

 

Konferens – Breddat deltagande och Supplemental Instruction 25 oktober

Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet bjuder in till en  kostnadsfri endagskonferens om breddad rekrytering, breddat deltagande och ökad genomströmning den 25 oktober 2017. Konferensen hålls på Digitalt laborativt centrum på Högskolan i Halmstad och det övergripande temat är hur  Supplemental Instruction kan bidra till ökade övergångar mellan skolformerna.

Läs mer om konferens och anmälan här.

Sista anmälningsdag är den 18 oktober.