Konferens – International Forum for PeerLearning

Academic Peer Learning network, och European Center for SI-PASS, bjuder in till International Forum for Peer Learning den 6 juni 2019. Konferensen hålls i Brighton, Storbritannien, och kommer särskilt att fokusera på teman:

  • Peer learning in academic contexts
  • Initiatives that support transition, orientation, first-year experience
  • Opportunities that support peer leader development
  • Enabling students to form communities of practice

Läs mer om konferensen

Publicerat – Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning

Forskare vid Malmö universitet diskuterar vad breddat deltagande innebär för studenter med funktionsnedsättning och vilka krav det ställer på lärosätena. I artikeln diskuteras krav på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Artikeln publiceras i e-tidskriften Högre utbildning.

Länk till artikeln.

Tilldelning av medel för BR-projekt

Karlstads universitet och Malmö universitet har tilldelats medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Medlen ges av Include efter utlysning till samtliga medlemslärosäten. Includes styrelse har värderat inkomna ansökningar och beslutat om tilldelning utifrån viktade kriterier. De båda projekten bedöms tillföra ny kunskap och bidra till kvalitativa arbetssätt inom området.

Projektet vid Malmö universitetska analysera, tolka och utvärdera erfarenheter och dokumenterat material från olika studnetgrupper på temat akadeism littercitet. Vid Karlstads universitet syftar projektet till att implementera och utvärdera nya undervisnings- och examinationsformer för studenter med behov av särskilt stöd. Båda projekten kommer att redovisas i slutrapport samt presentation vid kommande Include-konferens 2019.

Beslut om Behörighetsgivande utbildningar

Regeringen har beslutat att basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Beslutet innebär att studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

Nätverket Include ser positivt på beslutet som ligger i linje med det yttrande som nätverket lämnade till regeringen innan sommaren. Läs Includes remissvar här.

 

Rapport från FACE-konferens 4-6 juli 2018

Includes systernätverk i FACE i Storbritannien  (Forum for Access and Continuing Education) anordnade i sommar sin 25:e konferens. Susanne Ljunghager deltog som representant från Include. Nedan följer en kortfattad summering från Susanne om hennes erfarenheter från konferensen.

Årets tema för FACE-konferensen var ”Tillträde, inkludering och livslångt lärande” och platsen var den vackra lilla staden som kanske är mest känd för sin sås, Worcester. De flesta deltagare kom från Storbritannien men också från andra delar av världen, bl a Australien, USA och Sverige. Det fanns ett stort utbud av föreläsningar och workshop som beskrev olika projekt som varit lyckade men också några som var mindre lyckade i Storbritannien. Vi fick också höra om hur University of Wollongong i Australien, arbetade med partnerskap och samarbete mellan skolor och kommuner för att uppmuntra studier från de underrepresenterade grupperna. Flera föreläsningar handlade också om den forskning som bedrivs inom området, bland annat från Malmö högskola.

Vi fick också en bra presentation om University of Worcester av deras rektor och studentkår. Universitet har vuxit mycket de senaste fem åren och deras presentationer visar att det lever upp till mycket av vad de lovar om att vara ett inkluderande universitet.

Min lärdom från konferensen är att det görs mycket som ibland är svårt att mäta men att engagemang, samverkan och mod krävs inom hela utbildningssektorn för att underlätta breddat deltagande för en bred målgrupp i högre utbildning. Mer forskning och utbyte av erfarenheter behövs både nationellt och internationellt.

Det var en proffsigt arrangerad konferens med många trevliga inslag och välordnat för oss deltagare. Stort tack FACE.

Hela programmet för konferensen hittar du här https://www.worc.ac.uk/discover/face-programme.html

Studenter med utländsk bakgrund ökar

Andelen studenter i högskolan med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Universitetskanslerämbetet visar i  rapporten ”Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17” att Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Läsåret 2015/16 var motsvarande andel 22 procent och tio år tidigare var andelen 18 procent. Men det är stor variation mellan utbildningar. Under den senaste tioårsperioden har det skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet. Läs helar rapporten på UKÄs hemsida.

 

Välkommen till högskolan

I december träffades UHR och företrädare för Include för att diskutera gemensamma frågeställningar om breddad rekrytering och breddat deltagande. Mötet tog bland annat upp lärosätenas behov av stöd i uppföljning och kartläggning av studenter samt frågor om kunskapsspridning och goda exempel i arbetet. En slutsats var att gemensam diskussion mellan Include och UHR är något som fortsatt bör utvecklas. Include-nätverket kan också vara en fortsatt resurs och remissinstans i myndighetens arbete för breddat deltagande. Vid mötet presenterade UHR ”Välkommen till högskolan”, ett nytt undervisningsmaterial för skolan i syfte att informera och väcka intresse för högre utbildning. Verktyget är en video med tillhörande vägledningsmaterial och finns tillgänglig på UHR:s hemsida.