Anmälan öppen till Includekonferens 2017

Nu är anmälan öppen till Includes nationella konferens vid Högskolan i Gävle den 18-19 oktober 2017. Dagarna kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Syftet med konferensen är att belysa viktiga och aktuella frågor om breddad rekrytering och likabehandling inom högskola och universitet. Konferensen blandar seminarier och workshops med forskare, lärare och praktiker.

Sista dag för anmälan är 15 september 2017 – observera boka-tidigt rabatt om du anmäler dig före 30 juni. Anmäl dig på konferensen hemsida.

Nationell rapport lyfter breddat deltagande

UKÄ:s årsrapport lyfter särskilt breddad rekrytering och breddat deltagande som utmaningar inom högre utbildning. Rapporten konstaterar bland annat att den sociala snedrekryteringen inte har för- ändrats nämnvärt mellan födelsekullarna men att den sociala sammansättningen bland nybörjarna förändrats över tid. Under den senaste tioårsperioden har det blivit vanligare med studenter vars föräldrar har en hög och en medelhög utbildning, och det har blivit ovanligare att föräldrarna är lågutbildade. Förändringen hänger ihop med att utbildningsnivån i befolkningen har höjts över tid och att den sociala bakgrunden (föräldrarnas utbildningsnivå) i stor utsträckning påverkar sannolikheten att börja studera i högskolan.

Rapporten lyfter även förekomsten av  stora regionala skillnader i andelen som påbörjar högskoleutbildning. Störst övergång till högre utbildning för dem som fyllt 24 år (födda 1991) var det för ungdomar från Stockholms, Uppsala och Skåne län. Lägst var övergången bland ungdomar från Gotlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

I sammanfattande slutsatser visas även att:

 • De som invandrat efter skolstart är allt mer underrepresenterade i högskolan. Bland dem som kommit till Sverige före skolstart, eller är födda i Sverige med utländska föräldrar, är övergången betydligt högre, till och med en högre andel än ungdomar med svensk bakgrund.
 • De stora könsskillnaderna består. Bland nybörjarstudenterna på grundnivå och avancerad nivå förra läsåret var 57 procent kvinnor och 43 procent män. På forskarnivå är könsfördelningen däremot relativt jämn.
 • Kvinnorna tar i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för. Kvinnorna är därmed i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.
 • 14 procent av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
 • Typstudenten: kvinna med högutbildade föräldrar i en storstad.

Rapporten finns tillgänglig på UKÄ:s hemsida.

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Regeringen har beslutat om att propositionen för funktionshinderspolitiken ska lämnas till riksdagen för beslut. Bland förslagen finns ett nytt nationellt mål som ska styra funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Avseende utbildning pekar propositionen på flera studier där bristande tillgänglighet ses som en möjlig orsak till den låga utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill därför ge Specialpedagogiska Skolmyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial för att  organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Läs mer om propositionen på regeringens webbplats

Lämna bidrag till Includekonferensen

Nu finns möjlighet att lämna in ditt konferensbidrag till Includekonferensen vid Högskolan i Gävle 17-19 oktober 2017. Nätverket Includes nationella konferens om breddad rekrytering och likabehandling kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet.

Include bjuder in alla intresserade att lämna in bidrag till konferensens olika teman:

 • Geografins betydelse och tillgång
 • Högskolepedagogik
 • Integration
 • Tillträde

Dit bidrag kan vara i form av:

 • Seminarium
 • Workshop
 • Rundabordssamtal
 • Blixttal
 • Poster

Include vill ha ditt bidrag senast den 18 augusti 2017. Anmälan till konferensen öppnar den 5 juni 2017.

Mer information om hur du lämnar bidrag och anmäler dig hittar du här.

Utbildning går i arv – rapport från UHR

UHR har låtit göra en undersökning av tusen svenskars inställning till högskoleutbildning. Resultatet  presenteras i rapporten ”Utbildning går i arv”. Undersökningen visar bland annat att högskolans snedrekrytering är något som grundas i de tidiga skolåren och att studievägledning har liten effekt på ungdomar vars föräldrar inte har högskoleutbildning. Ungdomar med två högskoleutbildade föräldrar gynnas från grundskolan och framåt. Avseende högskoleutbildning får de bland annat tidigt information om högre studier, går oftare i skolor där fler läser vidare och får rådet att studera vidare av sina föräldrar.

Ta del av UHR:s sammanfattning samt rapporten i sin helhet.

Jönköping University ny medlem i Include

Jönköping University. Foto: Patrik Svedberg

Include önskar Jönköping University varmt välkommen till nätverket! Jönköping University är det tjugofemte lärosätet att ingå i nätverket och styrelsens förhoppning är att fler ansluter sig under året.

Jönköping University erbjuder ca 60 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå. Lärosätet har ca 10 000 studenter, varav 1 500 är internationella, samt 720 anställda.

Include besöker Tillträdesutredningen

Regeringen har tillsatt utredningen Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2016:01). Carina Carlund och Patricia Staaf har som företrädare för Includes styrelse träffat utredningens sekreterare Åsa Rurling och Åsa Nandorf. Vid mötet diskuterades utredningens kommande förslag och Include lämnade synpunkter i form av möjliga tillägg och förändringar för att stärka upp frågan om breddad rekrytering i kommande antagningssystem.

I Tillträdesutredningens uppdrag ingår bland annat att se över högskoleprovets roll, meritpoängsystemet samt analysera och lämna förslag på hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet, oavsett hur den har förvärvats. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Läs mer om Tillträdesutredningen på regeringens webbplats.

Include hos riksdagens utbildningsutskott

Beskuren utbildningsutskott 19 januari 2017
Riksdagens utbildningsutskott, 19 januari 2017

Företrädare för Includes styrelse besökte den 19 januari riksdagens utbildningsutskott för att berätta om Includes arbete. Carina Carlund, Lena Lindhé och Patricia Staaf föredrog syftet med nätverket och de utmaningar som sektorn har i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande. Särskild vikt lades vid att efterfråga uppföljning av lärosätenas arbete, särskilt efter den granskning som UHR genomfört och presenterat i rapporten ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?”.

Include bad även att utskottet beaktar vikten av att uppföljning kopplas till systemet för kvalitetssäkring och att lärosätena förväntas stärka sina åtgärder för att främja en hög retention av studenter. Arbetet för breddad rekrytering kommer även gynnas av att eventuella mål för enskilda lärosäten tillåts vara grundade i lärosätets nuläge och förutsättningar samt att resurser och särskilda uppdrag tilldelas de lärosäten som anstränger sig extra och når resultat på olika områden. Utskottets ledamöter tog väl emot Includes synpunkter och en fortsatt diskussion i frågorna efterfrågas.

 

Landsbygdsutredningen diskuterar breddad rekrytering

Landsbygdsutredningen har haft i uppdrag att presentera ett förslag till en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling de närmaste 30 åren. Utredningen har nu lämnat sitt förslag till regeringen.  Avseende utbildning föreslår utredningen en rad åtgärder som syftar till att säkerställa kompetensförsörjningen i hela landet, bland annat genom att förbättra den befintliga infrastrukturen för decentraliserad högre utbildning. Ambitionen är att fler invånare i landsbygderna ska kunna erhålla högre utbildning genom utvecklade distansutbildningar och nya former av lärcentra, tydligare styrning av resurstilldelning och närmare koppling av lärosätenas utbildningsutbud till den efterfrågan på kompetens som finns i närområdet. Till grund för sina förslag hänvisar utredningen bland annat till att människors bosättning har betydelse för sannolikheten att börja studera på akademisk nivå samt att studenter som väljer att studera vid sin närmaste regionala högskola stannar i högre utsträckning kvar i landsbygderna
efter avslutade studier, jämfört med de som väljer att studera vid en högskola eller ett universitet längre bort från hemmet.

Läs utredningens rapport här.