Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna i Include!

Läs mer om Örebro universitet på deras hemsida.

Ny medlem – ESH

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) är nu medlemmar i Include. ESH ger utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.VESH har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi önskar ESH varmt välkomna i Include!

Läs mer om ESH på deras hemsida.

Call for Abstract – Lika Villkorskonferens 19-20 november

Den 19-20 november arrangeras årets Lika villkorskonferens vid Luleå Tekniska universitet. Under konferensen erbjuds föreläsningar inom temat lika villkor och lika behandling. Anmälan öppnar i juni men glöm inte att reservera datum i din kalender. Call for abstract är öppet till och med 20 maj. Mer information kommer under våren 2019.

Sprid Save the date-poster på ditt lärosäte. Du kan hämta den här.

Konferens – International Forum for PeerLearning

Academic Peer Learning network, och European Center for SI-PASS, bjuder in till International Forum for Peer Learning den 6 juni 2019. Konferensen hålls i Brighton, Storbritannien, och kommer särskilt att fokusera på teman:

  • Peer learning in academic contexts
  • Initiatives that support transition, orientation, first-year experience
  • Opportunities that support peer leader development
  • Enabling students to form communities of practice

Läs mer om konferensen

Publicerat – Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning

Forskare vid Malmö universitet diskuterar vad breddat deltagande innebär för studenter med funktionsnedsättning och vilka krav det ställer på lärosätena. I artikeln diskuteras krav på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Artikeln publiceras i e-tidskriften Högre utbildning.

Länk till artikeln.

Tilldelning av medel för BR-projekt

Karlstads universitet och Malmö universitet har tilldelats medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Medlen ges av Include efter utlysning till samtliga medlemslärosäten. Includes styrelse har värderat inkomna ansökningar och beslutat om tilldelning utifrån viktade kriterier. De båda projekten bedöms tillföra ny kunskap och bidra till kvalitativa arbetssätt inom området.

Projektet vid Malmö universitetska analysera, tolka och utvärdera erfarenheter och dokumenterat material från olika studnetgrupper på temat akadeism littercitet. Vid Karlstads universitet syftar projektet till att implementera och utvärdera nya undervisnings- och examinationsformer för studenter med behov av särskilt stöd. Båda projekten kommer att redovisas i slutrapport samt presentation vid kommande Include-konferens 2019.

Beslut om Behörighetsgivande utbildningar

Regeringen har beslutat att basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Beslutet innebär att studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

Nätverket Include ser positivt på beslutet som ligger i linje med det yttrande som nätverket lämnade till regeringen innan sommaren. Läs Includes remissvar här.

 

Rapport från FACE-konferens 4-6 juli 2018

Includes systernätverk i FACE i Storbritannien  (Forum for Access and Continuing Education) anordnade i sommar sin 25:e konferens. Susanne Ljunghager deltog som representant från Include. Nedan följer en kortfattad summering från Susanne om hennes erfarenheter från konferensen.

Årets tema för FACE-konferensen var ”Tillträde, inkludering och livslångt lärande” och platsen var den vackra lilla staden som kanske är mest känd för sin sås, Worcester. De flesta deltagare kom från Storbritannien men också från andra delar av världen, bl a Australien, USA och Sverige. Det fanns ett stort utbud av föreläsningar och workshop som beskrev olika projekt som varit lyckade men också några som var mindre lyckade i Storbritannien. Vi fick också höra om hur University of Wollongong i Australien, arbetade med partnerskap och samarbete mellan skolor och kommuner för att uppmuntra studier från de underrepresenterade grupperna. Flera föreläsningar handlade också om den forskning som bedrivs inom området, bland annat från Malmö högskola.

Vi fick också en bra presentation om University of Worcester av deras rektor och studentkår. Universitet har vuxit mycket de senaste fem åren och deras presentationer visar att det lever upp till mycket av vad de lovar om att vara ett inkluderande universitet.

Min lärdom från konferensen är att det görs mycket som ibland är svårt att mäta men att engagemang, samverkan och mod krävs inom hela utbildningssektorn för att underlätta breddat deltagande för en bred målgrupp i högre utbildning. Mer forskning och utbyte av erfarenheter behövs både nationellt och internationellt.

Det var en proffsigt arrangerad konferens med många trevliga inslag och välordnat för oss deltagare. Stort tack FACE.

Hela programmet för konferensen hittar du här https://www.worc.ac.uk/discover/face-programme.html