Samverkansinlärning vid SU

Stockholms universitet uppmärksammar sin SI-verksamhet och lyfter fram de fördelar som hittills uppmärksammats i satsningen. Bland andra uttalar sig Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för högskolepedagogik. Läs artiklen här.

Includes yttrande över betygsutredningen

Includes styrelse har yttrat sig över den så kallade betygsutredningen förslag till nytt betygssystem för grund- och gymnasieskola. Utredningens förslag finns tillgängligt i betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Include ser positivt på utredningens förslag och anser att ett nytt betygssystem måste beakta konsekvenserna för de grupper som i dagsläget står längst från högre utbildning. Läs hela yttrandet: Yttrande över betänkande SOU_2020_43.

 

Rapport från BR-projekt vid KaU

Karlstads universitet har sammanställt en projektrapport om hur man kan utforma stöd i några konkreta situationer för studenter med särskilda behov, särskilt NPF-funktionsnedsättningar, inom ramen för ett kandidatprogrammet Miljö & Säkerhet. Projektet har haft två vägledande idéer. För det första att stöd och anpassningar behöver göras i den ämnesnära, vardagliga studiesituationen. För det andra att tydliggörande pedagogik och anpassningar gagnar hela studentgruppen. Inom projektet har åtgärder genomförts inom:
• Arbete med tydliggörande och information
• Ansvar och kommunikation i lärarlaget
• Flexibel examination
• Stöd vid uppsatsskrivande
• Skrivprogression

Include har bidragit till projektet genom finansiering av utvärdering och rapport. Ta del av resultatet och rapporten i sin helhet: Projektredovisning Nya metoder för framgångsrika studier för studenter med behov av särskilt stöd