Inbjudan/Call for paper till antologi om breddad rekrytering och breddat deltagande

Breddad rekrytering, och breddat deltagande som en delmängd, är reglerad i högskolelagen. Begreppen är välbekanta samtidigt som många lärosäten saknar en definition (UKÄ:s rapport Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning. Tematisk utvärdering, del 1, 2022).

Rötterna till begreppen står att finna i expansionen av den högre utbildningen som inleddes efter andra världskriget. Beskrivningar som begåvningsreserv och vidgat tillträde har föregått dagens benämningar.

Färsk statistik visar att föräldrars utbildningsnivå har fortsatt stark koppling till övergången i högre studier för dagens studenter. Klyftan mellan manliga och kvinnliga studenter fortsätter att öka och geografisk närhet till ett lärosäte har också betydelse.
Styrelsen för nätverket Include har initierat arbetet med en antologi där syftet är att belysa breddad rekrytering och breddat deltagande ur olika perspektiv i svensk kontext.

  • Hur ser den historiska och idéhistoriska diskursen ut?
  • Har den politiska färdriktningen fått önskad effekt?
  • Vem tjänar på breddad rekrytering? Samhället? Individen?
  • Hur ser den akademiska självbilden ut?

Antologin har en bred ansats och välkomnar bidrag som filosofiskt, historiskt, teoretiskt, empiriskt eller praktiskt bidrar till att fördjupa förståelsen och utvecklingen av social skiktning i högre utbildning.

Antologins målgrupp är såväl de som verkar för breddad rekrytering och breddat deltagande som studenter och forskare vilka önskar en fördjupning ämnet. Vår intention är att alla deltagande skribenter också bidrar till formandet och dispositionen av antologin.

Include står för resekostnader mm. vid genomförandet av seminarier och möten kring antologin. Ett arvode om 10.000 kronor utgår till varje publicerat bidrag.

Välkommen med ditt förslag till bidrag!
Beskriv och specificera med ca 300 ord vad du vill skriva om i relation till antologins tema.
Skicka ditt förslag till magnus.karlsson@soc.lu.se senast fredagen den 1 september 2023!

Om Include
Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Idag är majoriteten av Sveriges lärosäten medlemmar i Include. Alla svenska lärosäten har rätt till medlemskap i nätverket som ingås genom en avgift. OBS! Medverkan i antologin kräver dock inte att du som forskare/författare måste vara verksam vid ett medlemslärosäte.

Redaktionsrådet
Magnus Karlsson, huvudredaktör, universitetslektor i sociolog vid Lunds universitet. Har arbetat med breddad rekrytering vid Lunds universitet och även varit ansvarig för ett projekt om validering på uppdrag av UHR.
Monica Johansson, medredaktör, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och har tidigare varit prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten med ett särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Forskar om differentierande processer i utbildningssystemet och har särskilt undersökt platsens betydelse för vidare utbildning.
Hanna Markusson, tidigare styrelseledamot i Include, avdelningschef vid Högskolan i Borås, tidigare verksam som universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet. Undervisade då bland annat även vid GU:s högskolepedagogiska kurser.
Caroline Olsson, styrelseledamot i Include, forskare vid Karolinska institutet. Är en av initiativtagna till nätverket Include och har arbetat många år som samordnare för breddad rekrytering och lika villkor vid Karolinska Institutet.
Samuel Heimann, styrelseledamot i Include, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Har arbetat med könsstyrda yrkes- och utbildningsval och breddad rekrytering vid Göteborgs universitet, Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Inbjudan_Antologi_Include

Nu är anmälan till vårens Includekonferens öppen

Den nationella Includekonferensen arrangeras 2023 tillsammans med Malmö universitet. Konferensen är en väletablerad arena för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan olika roller/funktioner/personer som arbetar med breddad rekrytering till och breddat deltagande i högre utbildning.

Denna gång kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande på konferensen tema.

Konferensen har ett begränsat antal platser, först till kvarn.

Mer info och anmälan

 

 

Digitalt panelsamtal om rapporten Särskilt pedagogiskt stöd (SFS)

SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet ser ut vid landets lärosäten. På det digitala panelsamtalet kommer de att presentera sina slutsatser och låta en panel diskutera rapporten.
Information om panelsamtalet 
Plats: Facebook, länk till evenemang 
Datum och tid: Den 31 januari kl 16.00-17.00
Språk: Svenska
Paneldeltagare: 

Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Lotten Glans, ordförande SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, förvaltningschef, Mittuniversitet
Johanna Forsberg, ordförande Unga Hörselskadade
Åsa Westlund, vice ordförande och talesperson för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet

Moderator: Jacob Färnert, vice ordförande SFS
Det digitala panelsamtalet är öppet för alla, och inbjudan får gärna spridas vidare. Ingen anmälan krävs.
Välkommen!

Ny statistik från UKÄ: Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier

Vid 25 års ålder hade 46 procent i årskullen födda 1996 påbörjat högskolestudier. Och den övergångsandelen har varit ungefär densamma för födelsekullarna 1984–1996. Andelen som påbörjar en högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå.

I årskullen födda 1996 hade endast 25 procent påbörjat högskolestudier senast vid 25 års ålder om föräldrarna hade en förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra var 85 procent om föräldrarna hade en forskarutbildning. Trots de stora skillnaderna har den sociala snedrekryteringen minskat något i de yngre årskullarna födda mellan 1984 och 1996. Det beror på att andelarna som påbörjat högskolestudier minskat i flera grupper där föräldrarna är mer välutbildade, medan andelen ökat för dem med förgymnasialt utbildade föräldrar.

Mönstret att andelen som påbörjar hög­skoleutbildning är större ju högre utbildning föräldrarna har gäller för såväl kvinnor som män. Vid samma utbildningsnivå för föräldrarna är det dock en högre andel kvinnor än män som börjar studera i högskolan.

Läs mer

 

Tematräff 21 november om Marknadsskolan + styrelseval

Nu är det snart dags för nästa tematräff i nätverket. Den 21 november (kl. 13-14:30) arrangerar vi en digital träff på temat Marknadsskolan. Vi möter forskaren Petter Sandgren som berättar om sin nya bok ”Hur marknadsskolan splittrar Sverige” och öppnar upp för en diskussion om hur utvecklingen i svensk skola påverkar tillträdet till högre utbildning.
Anmäl dig här

Vid tematräffen kommer vi även att välja ny styrelse för nätverket

Includes styrelse väljs varannat år och nu är det dags att ge en ny styrelse förtroende. Vill du nominera någon till styrelsen? Hör av dig till vår valberedning senast 8/11 på mejl: admin@include.nu

Includepriset 2022 går till…

Include har inrättat ett pris för breddad rekrytering och nu är den första vinnaren utsedd. Includepriset tilldelas Mälardalens universitet för kursen Språka på akademiska, en MOOC som bland annat vänder sig till studenter som har svenska som andraspråk.

Kursen är öppen för alla, och syftar till att utveckla akademiska språkkunskaper för att att nå längre i sina akademiska studier.

I Includes motivering till priset understryks att det är både initiativet och främjandeaspekten som är lovvärda. Prisutdelning kommer att ske vid kommande Includekonferens i Malmö 2023.

Pristagare:

Malin Larsson
Sara Ekstrand
Pia Ekholm Johansson
Camilla Nilsson

Alla på Mälardalens universitet.

 

Den nordiska SI-konferensen 26 oktober 2022- SI gjorde mig till student

Nu är anmälan öppen till SI-konferensen 2022 – SI gjorde mig till student.

Välkommen till Kalmar och Linneúniversitet den 26 oktober. Läs mer och anmäl dig på Lnu.se/si-konferensen2022.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober men passa på att anmäl dig så snart som möjligt eftersom det är ett begränsat antal platser. Under konferensen kommer vi att ha parallella sessioner som också är begränsade. För att du ska få plats i det pass du önskar, anmäl dig så snart som möjligt. När ett pass är fullt kommer du ombedjas att välja något annat där ledig plats finns.
Konferensen är ett samarrangemang av Linnéuniversitetet och Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet.

Nominera en kollega till Include-priset! (förlängd nomineringstid till 23 augusti)

Include-priset, 2022

Nominera en kollega till Include-priset! Syftet med priset är att uppmärksamma en person eller grupp, anställda på ett av Includes medlemslärosäten, som har gjort berömvärda insatser inom arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet kan ha bestått av interna processer eller aktiviteter, samarbetes- och samverkansprojekt med andra lärosäten eller andra utbildningsaktörer eller forskningsinsatser för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet har bidragit till exempelvis främjande insatser, förnyade metoder eller fördjupade kunskaper för lärosätet inom området.

Så här gör du:

  • Skriv, max 1 A4-sida, eller skicka in en kort film med nomineringen. Motivera varför personen/gruppen bidragit till breddad rekrytering och breddat deltagande. Inkludera gärna information om till exempelvis webbsidor med mer information.
  • Nomineringen måste innehålla namn och kontaktuppgifter till den/de nominerade samt nominerande. Du kan inte nominera dig själv. Skicka din nominering till admin@include.nu senast den 23 augusti 2022.

Diplom och prissumma

Vinnare utses av en jury bestående av Includes styrelse där det ingår representanter från SFS. Styrelseledamot deltar inte i beredning eller beslut av nominerade från det egna lärosätet. Priset, som delas ut i samband med Include-konferensen, är ett diplom samt en prissumma om 25 000 kronor för individ respektive 50 000 kronor för grupp.

Prissumman kan bl.a. användas för studieresa/vidareutbildning inom Includes verksamhetsområden. Include bjuder också in pristagare till Include-konferensen och står för deltagaravgift samt boende (för upp till 3 personer om pristagare är en grupp) under denna konferens. Pristagare 2022 meddelas i augusti.

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverket arbetar för att samordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning.

Includepriset 2022 (PDF)

CALL FOR PAPERS ”IN-UNDER-UT”

På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med.

Om konferensen
Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019–2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.
Den 28–30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN-UNDER-UT.
Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.
Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering

CALL FOR PAPERS
Vi välkomnar bidrag som presenterar en vetenskaplig studie eller utvärdering med relevans för BRBD, och som bygger på tidigare forskning och har ett teoretiskt ramverk. Studien kan vara på planeringsstadiet, alternativt presenteras som pågående eller avslutad. Syfte, metod och förväntat/slutgiltigt resultat redovisas och diskuteras i ljuset av tidigare forskning.
Abstractet ska omfatta max 300 ord exklusive 3–5 nyckelreferenser.
Sista datum för abstract är söndag 31 maj.

Bidragsformer
Paperpresentation, 30 min
Presentationen ska inkludera minst 10 minuter för frågor och diskussion.

Blixttal
Kort tal på 10 minuter med utrymme för frågor.

Rundabordssamtal, 45 min
Samtalen ska kretsa kring hur forskning eller forskningsidéer kan omsättas i praktiken. Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i max 15 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion.
Tema för bidrag kan omfatta men inte begränsas till
1. Attityder till studier och framtid
2. Övergång och genomströmning
3. Digitalisering – pandemi
4. Tillgänglighet
5. Inkluderande undervisning och exkludering
6. Övergången från utbildning till arbetsliv
7. Anställningsbarhet?
8. Livslångt lärande
9. Internationalisering

Bedömarna kommer att beakta:
• Relevans för konferensen (skala 0–3)
• Klart uttryckt problemställning och genomförande (0–3)
• Slutsatser eller reflekterande resonemang (0–3)
• Relevanta referenser (0–3)

Till konferenssidan (här kan du skicka in ditt konferensbidrag)

Konferens – 28-30 september 2022 – FRAMSKJUTEN (till 26-28 april 2023)

På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

 

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med.

Välkommen till Includes första forskningssymposium, som äger rum på Malmö universitet 28-30 september 2022.

Om konferensen

Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019-2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.

28-30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN -UNDER -UT.

Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Till konferenssidan