Flyktingsituationen har föranlett aktiviteter och samordnade åtgärder i syfte att stödja och inkludera de nyanlända med flyktingbakgrund i högre utbildning. Göteborgs universitet (GU) har arbetat aktivt med frågan som del i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande.  Bland insatser kan nämnas Behörighetsgivande kurs i svenska, särskilda informationsmöten med efterföljande vägledningssamtal i samarbete med Arbetsförmedlingen Etablering samt Sommarskolan där alla fakulteter medverkar vid genomförandet. Vidare startades under våren 2017 ett studentmentorprogram i samarbete med Göta studentkår, universitetet och Göteborgs stads Flyktingguide/språkvän. Andra samordnade insatser omfattar bl.a. praktikplatser, Scholars at Risk samt öppna seminarier och föreläsningar.

Läs mer på GU:s hemsida.

 

Kompletterande utbildning för utländska akademiker. Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) pågår kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning för att underlätta övergången till ett yrkesliv i Sverige. Målgruppen är personer med avslutad utländsk ingenjörs/arkitektutbildning och utbildningen har sin bakgrund i att regeringen i oktober 2016 beslutade att ge ett antal universitet i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk arkitekt- eller ingenjörsutbildning. Syftet är att personer i målgrupperna ska få kunskaper för att i Sverige kunna utöva de yrken som de utländska utbildningarna har förberett dem för. KTH ansvarar för att samordna dessa utbildningar.

Utbildningen omfattar generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika fördjupnings- eller breddningskurser. För de ämnesspecifika kurserna upprättas en individuell studieplan som utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Läs mer på KTH:s hemsida.