Språkverkstaden vid Karolinska Institutet (KI) lockar över 500 av av de 6000 studenterna. Vid språkverkstaden finns möjlighet till  handledning i språk, stil och struktur i sina texter. Språkverkstadens personal träffar även drygt 1500 studenter genom föreläsningar och på workshoppar i akademiskt skrivande. Att språkverkstaden är placerad i anslutning till biblioteket gör att många studenter hittar dit spontant, och att språkverkstaden också kan ha viss handledning och undervisning gemensamt med bibliotekarierna. Språkverkstadens  samarbete med bibliotekarier, lärare, programdirektorer och Studenthälsan ger en unik kunskap om studenternas behov och skapar möjligheter att  anpassa verksamheten efter dem. Det kan gälla öppettider såväl som distansundervisning, språkval för handledningen såväl som andraspråksutveckling för studenter med annat förstaspråk. Genom språkverkstadens aktiviteter stärks studenternas självkänsla och de får redskap att arbeta med ett akademiskt förhållningssätt till sina studier och texter.

Läs mer på KI:s hemsida.

 

Bredda rekryteringen inom internationell mobilitet. Försvarshögskolan (FHS) ingår som en av flera högskolor i ett pilotprojekt i UHR:s regi som syftar till att bredda rekryteringen inom internationell mobilitet. Då FHS i dagsläget har flest partnerlärosäten för de militära studenterna har satsningen prioriterat den civila studentgruppen. Det har bland annat inneburit att studievägledare och akademiska företrädare har varit involverade i olika aktiviteter för att informera och marknadsföra de olika möjligheterna till internationellt utbyte för att öka kunskapen och intresset bland studenterna. Hittills har arbetet gett goda resultat vad gäller antalet ansökningar.

Läs mer på FHS hemsida.