Tillträde – Tillgång – Tillgänglighet

till högre utbildning

 

Includekonferens vid Högskolan i Gävle 17-19 oktober

Nätverket Includes nationella konferens om breddad rekrytering och likabehandling kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 22 september 2017.

Läs mer om konferensen och anmäl dig via denna länk.

 

Temaområden

Geografins betydelse och tillgång, till exempel:

 • Geografins betydelse för tillgänglighet till högre utbildning
 • Lösningar för att leverera högre utbildning till landsbygden

Högskolepedagogik, till exempel:

 • Inkluderande och tillvaratagande av studenters kunskaps- och kompetenspotential
 • Möta, inspirera och inkludera studenter oavsett bakgrund och funktionsvariationer
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete för att skapa goda förutsättningar för breddat deltagande inom högre utbildning

Integration, till exempel:

 • Lärosätenas integrationsarbete
 • Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Tillträde, till exempel:

 • Urval och alternativt urval för antagning till högre studier
 • Validering och bedömning av reell kompetens för antagning och tillgodoräknande

Presentationsformer

 1. Seminarium
  – Totalt 40 minuter (20 minuter presentation och 20 minuter diskussion)
 2. Workshop
  – Totalt 40 minuter (10 minuter presentation och 30 minuter samtal/aktivitet)
 3. Rundabordssamtal
  – Totalt 40 minuter (5 minuter inledning och 35 minuter diskussion)
 4. ”Blixttal”
  – Totalt 14 minuter (7 minuters presentation och 7 minuters samtal kring ämnet)
 5. Poster

Kontakta Tomas Boman eller Marianne Andrén för eventuella frågor: tomas.boman@hig.se, marianne.andren@hig.se

Anmäl dig till konferensen via denna länk.

 

Ladda ned information i pdf: Konferensbidrag Include, 2017