Include har två olika typer av bidrag tillgängliga att söka för anställda vid medlemslärosäten samt medlemmar i SFS-ansluten studentkår. Dels finns möjlighet att söka resebidrag för deltagande i konferenser inom Europa, dels att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden. Läs mer om bidragen och ansökan nedan.

 

Resebidrag

Resebidraget omfattar 5000 kronor och är möjligt att söka för deltagande i konferens inom Europa som berör frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande.

Syfte med resebidraget

Include vill stödja och uppmuntra internationellt utbyte och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan
  • Beskriv kortfattat syftet med resan, vilken konferens resan gäller och beräknade kostnader för konferens/resa/boende.
  • Använd blankett resebidrag 2020.
Bedömning av ansökningar

Includes styrelse bedömer inkomna ansökningar

Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten eller student (även kåranställd) vid SFS-ansluten studentkår

Tid för ansökan

Senast 6 april 2020.

Redovisning 

Resan ska dokumenteras och göras tillgänglig för publicering i form av en reseberättelse. Berättelsen kan publiceras på Includes hemsida och/eller nyhetsbrev.

Beviljat stipendium ska faktureras Include av medlemslärosäte eller studentkår.

 

Utlysning av medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden vid Includes medlemslärosäten

Include erbjuder alla medlemmar med intresse för området att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och vidgat deltagande.

Maximalt 50,000:- för ett till tre projekt kan tilldelas, hälften betalas ut till den anställdes institution vid beviljande och den andra hälften efter slutrapportering och presentation. Tilldelningen är beroende av hur många relevanta ansökningar som kommer in samt utrymme inom Includes ekonomi.

Syfte med utlysningen

Include vill stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan
  • Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Beskriv också hur du tänker dig att resultatet och erfarenheterna av ditt utvecklingsarbete skall komma övriga lärosäten till godo samt ange omfattningen av resurser du ansöker om.
  • För att din studie skall kunna komma ifråga krävs att din närmsta chef styrker din möjlighet att utnyttja medlen inom din anställning under året samt att du efter avslutat projekt formulerar en rapport som presenteras vid Include-konferensen och som publiceras av Include.
  • Använd blankett – endast tillgänglig vid utlysning.
Kriterier för bedömning
  • Det ska finnas ett tydligt syfte, frågeställning(ar), teori och metod.
  • Det ska vara förankrat i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.
  • Studien ska bidra till spridd kunskap om breddad rekrytering
  • Ansökan ska tydligt visa på metod och genomförande
Bedömning av ansökningar

Includes styrelse bedömer inkomna ansökningar och viktar ansökan (0-3) efter de kriterier som nämns ovan.

Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten.

Tid för ansökan

Inget datum satt för 2020.

Genomförande

Studien ska genomföras inom ett år efter beslut om anslag och vara klar och publiceringsbar i tid för nästa Include-konferens. Det ska framgå att rapporten är finansierad av Include.

Redovisning 

På Include-konferensen genom en presentation samt publicering av studiens resultat i form av en rapport. Författaren är fri att även söka andra publiceringsmöjligheter förutom genom Include.