Include har två olika typer av bidrag tillgängliga att söka för anställda vid medlemslärosäten samt medlemmar i SFS-ansluten studentkår. Dels finns möjlighet att söka resebidrag för deltagande i konferenser inom Europa, dels att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden. Läs mer om bidragen och ansökan nedan.

Utlysning av medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden vid Includes medlemslärosäten

Include erbjuder alla medlemmar att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande.

Maximalt 50,000:- kan sökas som bidrag. Vid beviljad ansökan betalas halva summan ut till den sökandes institution/motsv. vid beviljande och den andra hälften efter slutrapportering och presentation av resultat. Hur mycket och hur många som ges bidrag beror på antalet relevanta ansökningar samt vilket utrymme som finns i Includes ekonomi.

Syfte med utlysningen

Include vill stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan
  • Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Beskriv också hur du tänker dig att resultatet och erfarenheterna av ditt utvecklingsarbete skall komma övriga lärosäten till godo samt ange omfattningen av resurser du ansöker om.
  • För att din studie skall kunna komma ifråga krävs att din närmsta chef styrker din möjlighet att utnyttja medlen inom din anställning under året samt att du efter avslutat projekt formulerar en rapport som presenteras vid Include-konferensen och som publiceras av Include.
  • Använd blankett samt eventuell bilaga: Ansökan om utredningsbidrag blankett
Kriterier för bedömning
  • Det ska finnas ett tydligt syfte, frågeställning(ar), teori och metod.
  • Det ska vara förankrat i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.
  • Studien ska bidra till spridd kunskap om breddad rekrytering
  • Ansökan ska tydligt visa på metod och genomförande
Bedömning av ansökningar

Includes styrelse bedömer inkomna ansökningar och viktar ansökan (0-3) efter de kriterier som nämns ovan.

Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten eller SFS-ansluten studentkår.

Tid för ansökan

13 april 2021.

Genomförande

Studien ska genomföras inom ett år efter beslut om anslag och vara klar och publiceringsbar i tid för nästa Include-konferens. Det ska framgå att rapporten är finansierad av Include.

Redovisning 

På Include-konferensen genom en presentation samt publicering av studiens resultat i form av en rapport. Författaren är fri att även söka andra publiceringsmöjligheter vid sidan av Include.

Resebidrag

Resebidraget omfattar 5000 kronor och är möjligt att söka för deltagande i konferens inom Europa som berör frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande.

Syfte med resebidraget

Include vill stödja och uppmuntra internationellt utbyte och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan
  • Beskriv kortfattat syftet med resan, vilken konferens resan gäller och beräknade kostnader för konferens/resa/boende.
  • Använd blankett (ej tillgänglig).
Bedömning av ansökningar

Includes styrelse bedömer inkomna ansökningar

Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten eller student (även kåranställd) vid SFS-ansluten studentkår

Tid för ansökan

Ej aktuellt i nuläget.

Redovisning 

Resan ska dokumenteras och göras tillgänglig för publicering i form av en reseberättelse. Berättelsen kan publiceras på Includes hemsida och/eller nyhetsbrev.

Beviljat stipendium ska faktureras Include av medlemslärosäte eller studentkår.