Include har två olika typer av bidrag att söka för anställda vid medlemslärosäten samt medlemmar i SFS-ansluten studentkår.

Det finns möjlighet

1 att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden. Läs mer om bidragen och ansökan nedan.

2 att söka resebidrag för deltagande i konferenser inom Europa (just nu går det inte att ansöka om resebidrag)

Utlysning av medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden vid Includes medlemslärosäten

Include erbjuder alla medlemmar att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande.

Bakgrund

Vid landets lärosäten finns många lovvärda projekt inom Includes intresseområden. Av en medlemsenkät utskickad av Include till medlemslärosätena 2017 framkom dock att projekt inom BR/BD sällan är utvärderade och att det varken finns utrymme för utvärdering eller annan uppföljning. Styrelsen fattade därför beslut om att utlysa medel i syfte att öka förståelsen för vilka insatser och åtgärder som ger effekt eller ej samt öka kunskapsspridningen inom området.

Upp till och med 75 000 kr kan sökas som bidrag. Vid beviljad ansökan betalas halva summan ut till den sökandes institution/motsv. vid beviljande och den andra hälften efter slutrapportering och presentation av resultat. Hur mycket och hur många som ges bidrag beror på antalet relevanta ansökningar samt vilket utrymme som finns i Includes ekonomi.

Syfte med utlysningen

Include vill stödja utvärdering och uppföljning för att uppmuntra kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Förutsättningar

För att ett projekt ska kunna komma ifråga krävs att närmsta chef styrker möjligheterna att utnyttja medlen inom befintlig anställning under året. Eventuell medfinansiering ska framgå. Avslutade projekt redovisas i form av en rapport eller på annat sätt och ska presenteras vid Includes konferens. Redovisningen publiceras sedan på Includes hemsida.

Instruktioner för ansökan

Beskriv kortfattat projektets idé och utgå från någon eller några av nedanstående ingångar med avseende på vad du vill undersöka eller utveckla för att:

  • stimulera studenternas lärande,
  • bredda rekrytering av studenter,
  • öka genomströmningen hos studenter,
  • bidra till mångfald eller likabehandling.

Beskriv också hur du tänker dig att resultatet och erfarenheterna av ditt projekt ska komma sektorn och det egna lärosätet till godo. Ange sökt belopp, eventuell medfinansiering samt relatera detta till genomförande och tidsaspekt.

  • Beskriv kortfattat syftet med resan, vilken konferens resan gäller och beräknade kostnader för konferens/resa/boende.
  • Använd blankett samt eventuell bilaga: Ansökan-om-medel

Includes styrelse gör en samlad bedömning utifrån följande kriterier:

  • Projektet ska vara angeläget utifrån Includes uppdrag (i första hand sektorn, i andra hand lärosätet).
  • Studien ska bidra till kunskapsutveckling inom något/några av de områden som anges i instruktionen.
  • En förutsättning för beviljade medel är att projektet bedöms som genomförbart.

Genomförande

Studien ska genomföras inom ett år efter beslut om anslag och vara klar och publiceringsbar i tid för nästa Include-konferens. Det ska framgå att rapporten är finansierad av Include.

Redovisning 

På Include-konferensen genom en presentation samt publicering av studiens resultat i form av en rapport. Författaren är fri att även söka andra publiceringsmöjligheter vid sidan av Include.

Vilka kan söka?

Bidraget kan sökas av medlemslärosäte, SFS och SFS-ansluten studentkår.

Sista dag för ansökan

19 maj 2023.