Include har två olika typer av bidrag tillgängliga att söka för anställda vid medlemslärosäten samt medlemmar i SFS-ansluten studentkår. Dels finns möjlighet att söka resebidrag för deltagande i konferenser inom Europa, dels att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden. Läs mer om bidragen och ansökan nedan.

Utlysning av medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av arbete inom Includes fokusområden vid Includes medlemslärosäten

Include erbjuder alla medlemmar att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande.

Bakgrund

Vid landets lärosäten finns många lovvärda projekt inom Includes intresseområden. Av en medlemsenkät utskickad av Include till medlemslärosätena 2017 framkom dock att projekt inom BR/BD sällan är utvärderade och att det varken finns utrymme för utvärdering eller annan uppföljning. Styrelsen fattade därför beslut om att utlysa medel i syfte att öka förståelsen för vilka insatser och åtgärder som ger effekt eller ej samt öka kunskapsspridningen inom området.

Upp till och med 50,000:- kan sökas som bidrag. Vid beviljad ansökan betalas halva summan ut till den sökandes institution/motsv. vid beviljande och den andra hälften efter slutrapportering och presentation av resultat. Hur mycket och hur många som ges bidrag beror på antalet relevanta ansökningar samt vilket utrymme som finns i Includes ekonomi.

Syfte med utlysningen

Include vill stödja utvärdering och uppföljning för att uppmuntra kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan

Beskriv kortfattat projektets idé och utgå från någon eller några av nedanstående ingångar med avseende på vad du vill undersöka eller utveckla för att:

  • stimulera studenternas lärande,
  • bredda rekrytering av studenter,
  • öka genomströmningen hos studenter,
  • bidra till mångfald eller likabehandling.

Beskriv också hur du tänker dig att resultatet och erfarenheterna av ditt projekt ska komma sektorn och det egna lärosätet till godo. Ange sökt belopp, eventuell medfinansiering samt relatera detta till genomförande och tidsaspekt.

Förutsättningar

För att ett projekt ska kunna komma ifråga krävs att närmsta chef styrker möjligheterna att utnyttja medlen inom befintlig anställning under året. Eventuell medfinansiering ska framgå. Avslutade projekt redovisas i form av en rapport eller på annat sätt och ska presenteras vid Includes konferens. Redovisningen publiceras sedan på Includes hemsida.

Använd blankett samt eventuell bilaga: Ansökan om medel

Includes styrelse gör en samlad bedömning utifrån följande kriterier:
  • Projektet ska vara angeläget utifrån Includes uppdrag (i första hand sektorn, i andra hand lärosätet).
  • Studien ska bidra till kunskapsutveckling inom något/några av de områden som anges i instruktionen.
  • En förutsättning för beviljade medel är att projektet bedöms som genomförbart.
Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten eller SFS-ansluten studentkår.

Tid för ansökan

15 oktober 2021.

Genomförande

Studien ska genomföras inom ett år efter beslut om anslag och vara klar och publiceringsbar i tid för nästa Include-konferens. Det ska framgå att rapporten är finansierad av Include.

Redovisning 

På Include-konferensen genom en presentation samt publicering av studiens resultat i form av en rapport. Författaren är fri att även söka andra publiceringsmöjligheter vid sidan av Include.

Resebidrag

Resebidraget omfattar 5000 kronor och är möjligt att söka för deltagande i konferens inom Europa som berör frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande.

Syfte med resebidraget

Include vill stödja och uppmuntra internationellt utbyte och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan
  • Beskriv kortfattat syftet med resan, vilken konferens resan gäller och beräknade kostnader för konferens/resa/boende.
  • Använd blankett (ej tillgänglig).
Bedömning av ansökningar

Includes styrelse bedömer inkomna ansökningar

Vem kan söka?

Anställd vid ett av Includes medlemslärosäten eller student (även kåranställd) vid SFS-ansluten studentkår

Tid för ansökan

Ej aktuellt i nuläget.

Redovisning 

Resan ska dokumenteras och göras tillgänglig för publicering i form av en reseberättelse. Berättelsen kan publiceras på Includes hemsida och/eller nyhetsbrev.

Beviljat stipendium ska faktureras Include av medlemslärosäte eller studentkår.