Vid 25 års ålder hade 46 procent i årskullen födda 1996 påbörjat högskolestudier. Och den övergångsandelen har varit ungefär densamma för födelsekullarna 1984–1996. Andelen som påbörjar en högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå.

I årskullen födda 1996 hade endast 25 procent påbörjat högskolestudier senast vid 25 års ålder om föräldrarna hade en förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra var 85 procent om föräldrarna hade en forskarutbildning. Trots de stora skillnaderna har den sociala snedrekryteringen minskat något i de yngre årskullarna födda mellan 1984 och 1996. Det beror på att andelarna som påbörjat högskolestudier minskat i flera grupper där föräldrarna är mer välutbildade, medan andelen ökat för dem med förgymnasialt utbildade föräldrar.

Mönstret att andelen som påbörjar hög­skoleutbildning är större ju högre utbildning föräldrarna har gäller för såväl kvinnor som män. Vid samma utbildningsnivå för föräldrarna är det dock en högre andel kvinnor än män som börjar studera i högskolan.

Läs mer

 

Ny statistik från UKÄ: Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier