På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med.

Om konferensen
Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019–2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.
Den 28–30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN-UNDER-UT.
Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.
Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering

CALL FOR PAPERS
Vi välkomnar bidrag som presenterar en vetenskaplig studie eller utvärdering med relevans för BRBD, och som bygger på tidigare forskning och har ett teoretiskt ramverk. Studien kan vara på planeringsstadiet, alternativt presenteras som pågående eller avslutad. Syfte, metod och förväntat/slutgiltigt resultat redovisas och diskuteras i ljuset av tidigare forskning.
Abstractet ska omfatta max 300 ord exklusive 3–5 nyckelreferenser.
Sista datum för abstract är söndag 31 maj.

Bidragsformer
Paperpresentation, 30 min
Presentationen ska inkludera minst 10 minuter för frågor och diskussion.

Blixttal
Kort tal på 10 minuter med utrymme för frågor.

Rundabordssamtal, 45 min
Samtalen ska kretsa kring hur forskning eller forskningsidéer kan omsättas i praktiken. Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i max 15 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion.
Tema för bidrag kan omfatta men inte begränsas till
1. Attityder till studier och framtid
2. Övergång och genomströmning
3. Digitalisering – pandemi
4. Tillgänglighet
5. Inkluderande undervisning och exkludering
6. Övergången från utbildning till arbetsliv
7. Anställningsbarhet?
8. Livslångt lärande
9. Internationalisering

Bedömarna kommer att beakta:
• Relevans för konferensen (skala 0–3)
• Klart uttryckt problemställning och genomförande (0–3)
• Slutsatser eller reflekterande resonemang (0–3)
• Relevanta referenser (0–3)

Till konferenssidan (här kan du skicka in ditt konferensbidrag)

CALL FOR PAPERS ”IN-UNDER-UT”