Includes styrelse har yttrat sig över den så kallade betygsutredningen förslag till nytt betygssystem för grund- och gymnasieskola. Utredningens förslag finns tillgängligt i betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Include ser positivt på utredningens förslag och anser att ett nytt betygssystem måste beakta konsekvenserna för de grupper som i dagsläget står längst från högre utbildning. Läs hela yttrandet: Yttrande över betänkande SOU_2020_43.

 

Includes yttrande över betygsutredningen