Regeringen tillsatte 2017 den så kallade Styr- och resursutredningen (Strut) som haft uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredningens uppdrag har bland annat innefattat att se över styrning och resurstilldelning för lärosätenas arbete med breddad rekrytering. I det förslag som utredningen skickat på remiss ingår bland annat ett utökat uppdrag till lärosätena att arbeta med breddad rekrytering på forskarutbildningen. Include har tagit del av utredningens förslag och lämnat in ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Läs Includes remissvar här.

Läs Includes svar till STRUT