Karlstads universitet och Malmö universitet har tilldelats medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Medlen ges av Include efter utlysning till samtliga medlemslärosäten. Includes styrelse har värderat inkomna ansökningar och beslutat om tilldelning utifrån viktade kriterier. De båda projekten bedöms tillföra ny kunskap och bidra till kvalitativa arbetssätt inom området.

Projektet vid Malmö universitetska analysera, tolka och utvärdera erfarenheter och dokumenterat material från olika studnetgrupper på temat akadeism littercitet. Vid Karlstads universitet syftar projektet till att implementera och utvärdera nya undervisnings- och examinationsformer för studenter med behov av särskilt stöd. Båda projekten kommer att redovisas i slutrapport samt presentation vid kommande Include-konferens 2019.

Tilldelning av medel för BR-projekt