I december träffades UHR och företrädare för Include för att diskutera gemensamma frågeställningar om breddad rekrytering och breddat deltagande. Mötet tog bland annat upp lärosätenas behov av stöd i uppföljning och kartläggning av studenter samt frågor om kunskapsspridning och goda exempel i arbetet. En slutsats var att gemensam diskussion mellan Include och UHR är något som fortsatt bör utvecklas. Include-nätverket kan också vara en fortsatt resurs och remissinstans i myndighetens arbete för breddat deltagande. Vid mötet presenterade UHR ”Välkommen till högskolan”, ett nytt undervisningsmaterial för skolan i syfte att informera och väcka intresse för högre utbildning. Verktyget är en video med tillhörande vägledningsmaterial och finns tillgänglig på UHR:s hemsida.

 

Välkommen till högskolan