Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Enligt regeringen så innebär förändringen bland annat lärosätena ska främja ett brett deltagande bland de som har antagits till utbildning, t.ex. genom att ge de antagna studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen. Förslaget innebär också att lärosäten ska beakta utbildningarnas geografiska tillgänglighet och verka för ett ökat antal studenter från orter med låg övergång till högre studier. Kravet att verka för breddad rekrytering kvarstår samtidigt som arbetet breddas till att omfatta fler underrepresenterade grupper. Från den 1 juli 2018 vill regeringen att lärosätena beaktar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande. Promemorian är ute på remiss till lärosätena och svar lämnas senast den 24 oktober 2017. Include hoppas att samtliga lärosäten svarar på remissen och ger sin syn på hur arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande kan utvecklas framöver.
Includes remissvar till regeringen hittar du här.

 

Remiss om breddat deltagande till lärosätena