Regeringen har beslutat om att propositionen för funktionshinderspolitiken ska lämnas till riksdagen för beslut. Bland förslagen finns ett nytt nationellt mål som ska styra funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Avseende utbildning pekar propositionen på flera studier där bristande tillgänglighet ses som en möjlig orsak till den låga utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill därför ge Specialpedagogiska Skolmyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial för att  organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Läs mer om propositionen på regeringens webbplats

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken