Foto: Högskolan Väst

Filmad nätverksträff 4 december

Höstens nätverksträff genomfördes i Trollhättan och Högskolan Väst. Temat för dagen var lärosätenas ansvar för landsbygdsutveckling och att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet. Föreläsningar filmades och finns tillgängliga här.

 


 

Foto: Karlstads universitet

Ta del av Includekonferensen 2019

Nu finnspresentationerna från Universitetskanslersämbetet och en film via konferensens hemsida Kau.se/include-2019. Includekonferensen genomfördes vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Under två spännande heldagar samlades 130 personer för workshops, föreläsningar och diskussioner på temat ”Inkluderande pedagogik och digitalisering”.

 


 

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Nätverket arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

In English