Linnéuniversitetet. Foto: Joakim Palmqvist

Temadag 27 oktober 2021 – Att bli sedd, respekterad och bekräftad

Välkommen till Linnéuniversitetet och Kalmar för temadagen ”Att bli sedd, respekterad och bekräftad – En dag för kunskap om breddad rekrytering och breddat deltagande”. Den 27 oktober får du ta del av forskning, inspiration och praktiska metoder om breddad rekrytering och breddat deltagande. Programmet finns nu tillgängligt på lnu.se/include2021.

Hela temadagen är digital och föreläsningar, intervjuer och debatter sänds live. Anmäler dig gör du här.

Konferensen är ett gemensamt arrangemang av Linnéuniversitetet och Include.

Varmt välkommen och ha en fin sommar!

/Include


Seminarium 4 juni

Det har gått fem år sedan universitet och högskolor kraftsamlade för att möta behoven hos de flyktingar som kom till Sverige under 2015-2016. En del av detta arbete var formeringen av en sektorsgemensam arbetsgrupp –SUHF:s grupp för flyktingfrågor – som verkade för erfarenhetsutbyte, gemensamma prioriteringar och rekommendationer för sektorn om tillvaratagandet av utländska akademikers kompetens. Nu har arbetsgruppen avslutat sitt arbete och lämnat en rapport med rekommendationer (finns tillgänglig här). Inom ett av regeringens Samverkansprogram – Kompetensförsörjning och livslångt lärande – har nyligen en arbetsgrupp startat med fokus på Breddad rekrytering – med integrations- och mångfaldsperspektiv.

Include har bjudit in, Cecilia Christersson, ordförande i SUHF:s arbetsgrupp och sammankallade i Samverkansprogrammets arbetsgrupp, dels för att ge en presentation av SUHF-rapporten och dels att samtala om nytänk för integration på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen att delta på Zoom den 4 juni kl. 10-12:00.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.


Sök bidrag för utvärdering

Include erbjuder alla medlemmar att söka medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Syftet är att stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling. Bidrag på upp till 50 000:- kan sökas senast den 13 april 2021. Mer information och ansökningsblankett finns här.

 


Workshop 16 februari

Välkommen till en digital workshop om social bakgrund och vägen till högre utbildning. Den 16 februari kl. 13:00-15:00 ger Include och Magnus Karlsson, universitetslektor i sociologi vid Lund universitet, en workshop kring hur social bakgrund kan förstås i högre utbildning, och särskilt i relation till breddad rekrytering och breddat deltagande. Workshoppen är tänkt att relatera till lärosätenas pågående självvärdering av breddad rekrytering.

 


Workshop 25 november

UKÄ och Include arrangerar en gemensam workshop med anledning av lärosätenas självvärdering av breddad rekrytering. Ta del av program och anmälan här.

 


Ny styrelse för Include

Den 4 november genomförde Include en workshop om inkluderande utbildning i digitala lärformer. Vi passade då även på att välja en ny styrelse för nätverket samt tacka av tre av våra avgående styrelseledamöter; Tomas Boman vid Högskolan i Gävle; Leif Bryngfors vid Lunds universitet och; Martin Hellström vid Högskolan Väst. Styrelsen nya ledamöter är Hanna Markusson vid Högskolan i Borås, Linda Levin från Linnéuniversitetet och Sama Agahi, Stockholms universitet. Övriga styrelsen hittar hu här.

 


Temadag och workshop den 21 april, 2020 (inställd)

Temadagen är inställd och information till anmälda kommer via mejl. Vi hoppas att vi kan ge nya datum för Temadagen snarast möjligt.

Om Temadagen: UKÄ:s regeringsuppdrag om kvalitetsutvärdering av breddad rekrytering är igång och information har gått ut till samtliga lärosäten. Men anledning av uppdraget arrangerar Inlcude och UKÄ en gemensam temadag. Under dagen ger UKÄ en inledande workshop med fokus på att arbeta med självvärderingen. Include kommer under eftermiddagen att bistå med kunskapspass om analys av studentpopulation, avgränsning av uppdraget och tidigare erfarenheter av att utvärdera arbetet med breddad rekrytering vid lärosätena.  Mer information om dagen, samt hur du anmäler dig, kommer snart.

Läs mer om uppdraget här.

 


 

Foto: Högskolan Väst

Filmad nätverksträff 4 december, 2019

Höstens nätverksträff genomfördes i Trollhättan och Högskolan Väst. Temat för dagen var lärosätenas ansvar för landsbygdsutveckling och att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet. Föreläsningar filmades och finns tillgängliga här.

 


 

Foto: Karlstads universitet

Ta del av Includekonferensen 2019

Nu finnspresentationerna från Universitetskanslersämbetet och en film via konferensens hemsida Kau.se/include-2019. Includekonferensen genomfördes vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Under två spännande heldagar samlades 130 personer för workshops, föreläsningar och diskussioner på temat ”Inkluderande pedagogik och digitalisering”.

 


 

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Nätverket arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

In English