Ansök om bidrag från Include

 

Nu är det dags att ansöka om bidrag för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och vidgat deltagande.

Senast den 15 september vill vi har er ansökan. Bidraget omfattar som mest 50 000 kronor och syftar till att stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Läs mer

 


Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Nätverket arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

In English